EACAT és la plataforma que dona accés a la resta de serveis de l'AOC (Sempre que l'organisme sigui susceptible de disposar d'aquests altres serveis).  Per tant, si necessites donar-te d’alta en algun servei de l'AOC és necessari que, en primer lloc, l’organisme s’adhereixi a EACAT.  

A continuació et donem indicacions per a l’adhesió a EACAT en funció del tipus d’entitat:

Si som una empresa privada

Les empreses privades no són susceptibles d’adherir-se a EACAT. Cal tenir present que EACAT és la plataforma a través de la qual les administracions públiques i/o organismes amb participació pública de Catalunya es relacionen entre ells.

Si l’empresa te necessitat de fer tràmits amb una administració pública, només cal que us adreceu a la seva web o seu electrònica i escolliu el tipus de tramitació que voleu realitzar. Per si és del vostre interès, us facilitem informació sobre com facturar a l’Administració i com consultar notificacions electròniques de l’Administració. Per a més informació sobre les entitats susceptibles d’accedir a EACAT, consulteu el darrer apartat d’aquesta faq anomenat “Informació addicional sobre l’àmbit subjectiu de prestació del servei EACAT”.

Si soc un particular

Les persones físiques no són susceptibles d’adherir-se a EACAT. Cal tenir present que EACAT és la plataforma a través de la qual les administracions públiques i/o organismes amb participació pública de Catalunya es relacionen entre ells.

Si tens necessitat de fer tràmits amb una administració pública, només cal que accedeixis a la seva web o seu electrònica i seleccionis el tipus de tramitació que vols realitzar. Si la tramitació a realitzar és l’enviament d’una factura electrònica o la consulta d’una notificació, segurament t’interessaran aquests continguts sobre com facturar a l’administració i com consultar notificacions electròniques de l’administració. Per a més informació sobre les entitats susceptibles d’accedir a EACAT, consulteu el darrer apartat d’aquesta faq anomenat “Informació addicional sobre l’àmbit subjectiu de prestació del servei EACAT”.

Si som un ens de la Xarxa Siscat

Important: En cas que vulgueu sol·licitar un CDA per al funcionament de les aplicacions de la Xarxa SISCAT, Història clínica compartida, Recepta electrònica, etc. només cal que envieu la sol·licitud dels certificats i la fitxa d’alta com a ens subscriptor de certificats digitals a través de la instància genèrica del Consorci AOC o enviar-ho a l’adreça de correu electrònic scd@aoc.cat per tal que sigui gestionat. No és necessària l’adhesió a EACAT.

D’altra banda, si necessiteu serveis per relacionar-vos electrònicament amb el CatSalut i
amb els ens de les administracions públiques en el desenvolupament de les potestats públiques, heu d’emplenar el formulari d’adhesió, seleccionant l’opció “Altres ens” i, a continuació, exposar breument aquest fet. Tingueu present que el termini màxim per resoldre l'expedient d'adhesió a EACAT és de 3 mesos des de la data en que la sol·licitud hagi estat registrada electrònicament al registre del Consorci AOC.

Si som una escola o institut públic

En cas dels instituts i escoles públiques, cal que contacteu amb el Departament d’Educació per poder fer servir EACAT.

Si som una societat, associació o fundació privada

La societat, associació o fundació que no té participació pública majoritària* no és susceptible d’adherir-se a l’Extranet de les Administracions Públiques Catalanes, perquè no forma part de l’àmbit subjectiu de prestació del servei EACAT. Per a més informació sobre les entitats susceptibles d’accedir a EACAT, consulteu l’apartat Informació addicional sobre l’àmbit subjectiu de prestació del servei EACAT.

* Majoritària vol dir que la participació pública (p.e. un ens local, un ens de la Generalitat, etc.) ha de ser com a mínim del 51%

Si som una societat, associació o fundació amb participació pública

Important: En cas que la participació pública de la fundació, associació o societat no sigui l’esmentada a continuació, es considera que l’entitat no és susceptible d’adherir-se a EACAT. Per a més informació consulteu l’apartat Informació addicional sobre l’àmbit subjectiu de prestació del servei EACAT.

En el cas de les associacions, societats o fundacions amb participació pública cal que en el formulari d’adhesió marcareu l’opció “Ens integrant del sector públic de Catalunya en els termes de l’article 2.1 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya” només si:

Tingueu en compte que no computa la participació d’universitats en el patronat de les fundacions a efectes de considerar-les sector públic de Catalunya ja que no estan incloses al 2.1.a) de la Llei 29/2010, de 3 d’agost.

Per exemple, té la consideració de sector públic una fundació participada un 35% per la Generalitat i un 16% per un ens local. En canvi, no seria una fundació del sector públic una fundació amb un 30% de capital de la Generalitat, 5% d’un ens local i un 16% d’una universitat, ja que aquesta darrera no computa pel càlcul.

  • Si sou una associació o societat, heu d’estar participats en un 100% pels ens que esmenta el 2.1 a) de la Llei 29/2010, del 3 d’agost: Generalitat i els ens locals, i també les entitats públiques vinculades o que en depenen.

Documentació relacionada: Model d’adhesió

El document d’adhesió a EACAT ens l’heu de fer arribar a través de la SEU-e del Consorci AOC, mitjançant l’opció “Instància genèrica”. Tingueu present que el termini màxim per resoldre l'expedient d'adhesió a EACAT és de 3 mesos des de la data en que la sol·licitud hagi estat registrada electrònicament al registre del Consorci AOC.

Si som un poder adjudicador no administració pública

En aquest cas, l’adhesió a EACAT només us servirà per accedir als serveis d’e-Contractació (Plataforma de Serveis de Contractació Pública – PSCP i Registre Públic de Contractes – RPC ) i cal demanar-los a part un cop acceptada la sol·licitud.

Caldrà que empleneu el model d’adhesió a EACAT indicant l’opció “Altre ens que ha de comunicar-se o relacionar-se per mitjans electrònics…” i seleccioneu les opcions que corresponguin en el vostre cas. En la breu descripció cal que expliqueu, com a mínim, que sou un poder adjudicador. I a l’apartat “Informació addicional de l’ens que sol·licita l’adhesió” caldrà que adjunteu la documentació (o indiqueu un enllaç on es trobi aquesta) que us acredita com a tal.

Documentació relacionada: Model d’adhesió

El document d’adhesió a EACAT ens l’heu de fer arribar a través de la SEU-e del Consorci AOC, mitjançant l’opció “Instància genèrica”. Tingueu present que el termini màxim per resoldre l'expedient d'adhesió a EACAT és de 3 mesos des de la data en que la sol·licitud hagi estat registrada electrònicament al registre del Consorci AOC.

Si som una entitat pública d’àmbit local

En aquest cas cal que empleneu el model d’adhesió a EACAT seleccionant l’opció “Un ens integrant del sector públic de Catalunya en els termes de l’article 2.1 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.” I, en el tipus d’organisme, la que correspongui segons el cas concret.

Important:

Us aconsellem que abans d’enviar la sol·licitud d’adhesió us assegureu que l’ens local consta inscrit al Registre d’Ens Locals de Catalunya (consultable al web Municat), ja que tots els ens locals de Catalunya, així com els seus ens dependents, i altres ens que hi estiguin adscrits o vinculats, s’han d’inscriure en el Registre del sector públic local de Catalunya, registre de caràcter públic adscrit al Departament de la Presidència.

El tràmit d’alta al Registre d’Ens Locals el pot realitzar via EACAT l’ens del qual depeneu. El codi identificador que se us assignarà amb la inscripció al RELC serà també l’identificador de l’ens a EACAT i és imprescindible disposar d'aquest codi per l'alta en altres serveis de l'AOC.

Documentació relacionada: Model d’adhesió

El document d’adhesió a EACAT ens l’heu de fer arribar a través de la SEU-e del Consorci AOC, mitjançant l’opció “Instància genèrica”. Tingueu present que el termini màxim per resoldre l'expedient d'adhesió a EACAT és de 3 mesos des de la data en que la sol·licitud hagi estat registrada electrònicament al registre del Consorci AOC.

Si som un ens de l’Administració de la Generalitat o altre tipus d’entitat depenent de la Generalitat

Cal que empleneu el model d’adhesió a EACAT seleccionant l’opció “Un ens integrant del sector públic de Catalunya en els termes de l’article 2.1 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.” I en el tipus d’organisme la que correspongui segons el cas concret.

Així mateix, tingueu present informar de les dades relatives al Id. Centre de S@rcat a l’apartat “Informació sobre el registre electrònic S@rcat”, per tal que els assentaments d’EACAT s’anotin al Registre corporatiu de la Generalitat. Si l’entitat, tot i estar adscrita a la Generalitat no disposa de Registre S@rcat no caldrà emplenar la informació.

Documentació relacionada: Model d’adhesió

El document d’adhesió a EACAT ens l’heu de fer arribar a través de la SEU-e del Consorci AOC, mitjançant l’opció “Instància genèrica”. Tingueu present que el termini màxim per resoldre l'expedient d'adhesió a EACAT és de 3 mesos des de la data en que la sol·licitud hagi estat registrada electrònicament al registre del Consorci AOC.

Si som un ens de l’Administració General de l’Estat o de la Unió Europea

En el cas d’aquest tipus d’entitats, només podreu realitzar enviaments de trameses genèriques a altres ens adherits a EACAT.

Tenint en compte que actualment la gran majoria d’ens d’EACAT estan donats d’alta al Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR) promogut pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital de l’Estat, és aconsellable que les trameses els hi feu arribar mitjançant el SIR, sense necessitat de tramitar l’adhesió a EACAT. Si tot i així esteu interessats en donar-vos d’alta a EACAT, podeu emplenar el Model d’adhesió i enviar-nos-el a través de la SEU-e del Consorci AOC, mitjançant l’opció “Instància genèrica”. Tingueu present que el termini màxim per resoldre l'expedient d'adhesió a EACAT és de 3 mesos des de la data en que la sol·licitud hagi estat registrada electrònicament al registre del Consorci AOC.

Si som una corporació de dret públic

En aquest cas, cal que empleneu el model d’adhesió a EACAT seleccionant com a ens sol·licitant l’opció “Una corporació de dret públic”.

Documentació relacionada: Model d’adhesió

El document d’adhesió a EACAT ens l’heu de fer arribar a través de la SEU-e del Consorci AOC, mitjançant l’opció “Instància genèrica”. Tingueu present que el termini màxim per resoldre l'expedient d'adhesió a EACAT és de 3 mesos des de la data en que la sol·licitud hagi estat registrada electrònicament al registre del Consorci AOC.

Si som una universitat pública catalana

Cal que empleneu el model d’adhesió a EACAT seleccionant com a ens sol·licitant l’opció “Un ens integrant del sector públic de Catalunya en els termes de l’article 2.1 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i seleccionar com a tipus d’organisme “Universitats públiques, en el marc de llur autonomia i d’acord amb llur normativa específica.”

Documentació relacionada: Model d’adhesió

El document d’adhesió a EACAT ens l’heu de fer arribar a través de la SEU-e del Consorci AOC, mitjançant l’opció “Instància genèrica”. Tingueu present que el termini màxim per resoldre l'expedient d'adhesió a EACAT és de 3 mesos des de la data en que la sol·licitud hagi estat registrada electrònicament al registre del Consorci AOC.

Informació addicional sobre l’àmbit subjectiu de prestació del servei EACAT

L’àmbit subjectiu d’EACAT el trobareu a les condicions específiques del servei EACAT publicades a la seu electrònica del Consorci AOC, concretament a Condicions específiques de prestació del servei EACAT 28/11/2018 on a l’apartat “2 Àmbit subjectiu de prestació del servei” s’indica:

2.1 Ens que poden accedir al servei

Aquest servei es presta als següents ens usuaris:

A. A tots els ens que integren el sector públic de Catalunya en els termes de l’article 2.1 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya o norma que la substitueixi.

B. A les corporacions de dret públic.

C. A l’Administració de l’Estat i a la de la Unió Europea.

D. A qualsevol altre ens amb participació del sector públic, directa o indirecta, d’acord la amb normativa sectorial que resulti d’aplicació en la seva actuació, que hagi de comunicar‐se o relacionar‐se per mitjans electrònics amb els ens del sector públic de Catalunya segons els termes definits a l’apartat A) i que justifiquin de forma adequada i suficient la promoció de l’assoliment del model català d’administració electrònica descrit a l’article 5 de la Llei 29/2010 (o norma que la substitueixi), que té com objectius:

a) La incorporació dels mitjans electrònics en llur activitat ordinària per a millorar l’accessibilitat, la transparència, l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat de la prestació de serveis als ciutadans i ciutadanes, i la gestió interna.

b) La cooperació i la col·laboració institucionals en la creació i la posada a disposició del sector públic de Catalunya d’infraestructures i de serveis comuns d’administració electrònica que garanteixin la interoperabilitat dels sistemes d’informació i que facin possible llur ús per les entitats que integren el sector públic per a fer més eficaç i econòmic l’oferiment de serveis als ciutadans i ciutadanes i a les empreses.

c) La definició i el desenvolupament comú de polítiques i iniciatives de caràcter organitzatiu i tecnològic que maximitzin l’eficiència i la reutilització dels serveis i les aplicacions que els desenvolupen.

E. Als organismes que actuen amb independència funcional de les administracions públiques i que no estan sotmesos a la direcció d’aquestes en l’exercici de les seves funcions, l’existència dels quals ve determinada directament per l’Estatut d’Autonomia i que signin expressament un conveni de col·laboració amb el Consorci AOC.

Termini de resolució de la sol·licitud d'adhesió a EACAT

El termini màxim per resoldre l'expedient d'adhesió a EACAT és de 3 mesos des de la data en que la sol·licitud hagi estat registrada electrònicament al registre del Consorci AOC. 

 

 

 

Et podria interessar: