Primera vegada que s’accedeix al portal

Quan es dona d’alta un nou usuari a EACAT, l’usuari rep un correu electrònic amb la contrasenya per accedir al portal amb el següent text:

S’ha donat d’alta a EACAT el vostre usuari xxxxxxxxx a l’ens xxxxxxxx . Podeu accedir a EACAT navegant a l’adreça https://www.eacat.cat i autenticar-vos amb el vostre NIF i la contrasenya xxxxxxx (una vegada us autentiqueu per primera vegada haureu d’actualitzar la contrasenya).”

El primer cop que s’accedeix al portal, després d’informar el NIF i la contrasenya indicada en el correu electrònic, caldrà actualitzar la contrasenya. La nova contrasenya ha de complir els requisits de complexitat que estableix la política de seguretat del Consorci AOC.

En cas que l’usuari estigui donat d’alta en més d’un ens l’accés sempre serà amb el mateix usuari i contrasenya. Un cop accedeixi, apareixerà un desplegable a la part superior dreta d’EACAT que permetrà seleccionar l’ens amb el qual es vol treballar.

Modificació de la contrasenya

L’usuari pot modificar la seva contrasenya d’accés en qualsevol moment des de la pestanya “Configuració” o des de la pantalla d’inici. En ambdós casos, per canviar-la cal prèviament informar de la contrasenya actual.

No recordo la contrasenya

En cas d’oblit és possible demanar una de nova accedint a www.eacat.cat > Accediu> Problemes per accedir?

El sistema demana indicar el NIF i l’adreça de correu electrònic (les dades que consten a EACAT). El sistema envia un correu electrònic amb una nova contrasenya que s’ha de modificar tant bon punt s’accedeix a EACAT.

Modificació de la contrasenya per part del gestor d’usuaris de l’ens

El gestor d’usuaris de l’ens té la possibilitat de canviar la contrasenya dels usuaris de l’ens, sense necessitat de conèixer la contrasenya.

A l’apartat de configuració – Usuaris, el gestor d’usuaris quan selecciona l’usuari té la possibilitat d’assignar una nova contrasenya (cal tenir present, que quan es modifica la contrasenya, el sistema no envia cap correu ni avís amb la nova contrasenya i serà necessari que el gestor li faci arribar a l’usuari d’alguna manera). En aquest cas, per generar una nova contrasenya caldrà complir amb els requisits establerts a la política de seguretat de les contrasenyes del Consorci AOC, a excepció del control de la comprovació del historial de contrasenyes.

L’usuari quan accedeixi de nou a EACAT li demanarà que actualitzi la contrasenya.

 

Política de seguretat de les contrasenyes

El Consorci AOC té implementada una política de seguretat per tal que les contrasenyes siguin segures. En aquest sentit, la contrasenya ha de complir els requisits següents:

 • No pot contenir el nom del compte de l’usuari ni les parts del nom complet de l’usuari que superin dos caràcters consecutius.
 • Tenir com a mínim vuit caràcters.
 • Contenir caràcters de tres de les quatre categories següents:
  • Caràcters en majúscula (A a Z)
  • Caràcters en minúscula (a a z)
  • Base de 10 dígits (de 0 a 9)
  • Caràcters no alfabètics (per exemple,!, $, #,%)
 • No tenir més de 60 dies, ja que caduca després d’aquest període de temps.
 • No pot ser una de les darreres 10 últimes contrasenyes, per tant es realitza una comprovació de l’historial de contrasenyes.

Errors freqüents

 1. La nova contrasenya ha de complir amb la política de seguretat. Aquest error apareix quan s’intenta crear una nova contrasenya i aquesta no compleix amb els requisits establerts a la política de seguretat de les contrasenyes del Consorci AOC.
 2. El NIF i l’adreça no estan vinculats: Error que apareix quan l’usuari no està indicant les dades tal com figuren a EACAT. Cal doncs revisar el correu que ha arribat a l’usuari amb les dades d’accés a la plataforma. Si les dades no són correctes, cal contactar amb el gestor d’usuaris a la plataforma EACAT per a que les revisi i modifiqui per tal que es pugui restablir la contrasenya de l’usuari.
 3. Bloqueig temporal de l’usuari: Aquest missatge apareix quan l’usuari ha intentat accedir amb una contrasenya errònia tres vegades. Per seguretat EACAT bloqueja l’usuari de manera momentània, i passats 10 minuts podrà tornar a intentar-ho. En aquests casos és recomanable que passats els 10 minuts es sol·liciti una nova contrasenya des de l’apartat “Problemes per accedir?” de la pantalla d’inici.

A tenir en compte que, als usuaris d’ATRI no els afecta aquesta nova política de seguretat.