La secció de Preguntes Freqüents (FAQ)  de Suport del web del Consorci, relaciona les preguntes  més usuals que els usuaris fan al Centre d’Atènció a l’Usuari. Aquestes preguntes s’han classificat en les categories següents:

    1. Catàleg de tràmits (CT)
    2. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
    3. El meu ens (EME)
    4. El meu espai (EMS)
    5. Preguntes Freqüents (FAQ)
    6. Genèric (GEN)
    7. Gestió de serveis (GS)
    8. Gestió de la tramitació (GT)
    9. Gestió d’usuaris (GU)
    10. Inici (INICI)
    11. Signatura (SIG)
    12. Servei d’Interconnexió de Registres (SIR)
    13. Tramesa genèrica (TGEN)
    14. Tramesa d’informació, escrits i documents (TMAS. Aquest acrònim fa referència a Tramesa massiva, com es coneix popularment aquest servei)

Per tal que sigui més fàcil identificar-les, s’hi ha afegit a cadascuna d’elles l’acrònim (que apareix entre parèntesi en cada categoria) separant-lo del títol amb un guió (-).  Per exemple: GT – Com s’ha de fer un tràmit a EACAT? Aquests acrònims provenen de les diferents categories en les quals s’inclou cada FAQ.