Què són els codis DIR3?

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va crear el Directori Comú d’Unitats orgàniques i Oficines, anomenat normalment DIR3, d’acord amb l’art. 9 de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI), aprovat per Reial Decret 4/2010, de 8 de gener de 2010.

La informació a inventariar en el DIR3 queda acotada en l’àmbit dels òrgans administratius i oficines de les administracions públiques. Però, si es té en compte l’art. 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’evidencia que cal també inventariar els organismes autònoms o qualsevol altre tipus d’entitat de dret públic vinculada o dependent de qualsevol dels òrgans administratius esmentats, prèviament. I aquests alhora s’estructuren de forma jeràrquica en diverses unitats orgàniques amb assignació específica de competències.

Dins del context del DIR3, es considera unitat orgànica qualsevol unitat administrativa dotada amb funcions de transcendència jurídica.

Els codis DIR3 són les identificacions que dins del Directori Comú se li assigna a cadascuna d’aquestes unitats orgàniques. Cal tenir en compte que són susceptibles de canvi quan es produeix una extinció, divisió, fusió o canvi de competències dins d’un organisme.

Nota: Es poden consultar els codis DIR 3 d'un organisme a Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3

Gestió dels codis DIR3 des de l'AOC

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques és l’òrgan de l’Administració General de l’Estat que facilita el codis DIR3 de les entitats que integren l’Administració local, però en cas dels ens locals de Catalunya la gestió es realitza des de l'AOC.

 

  
IMPORTANT:
El Consorci AOC no gestiona els codis de:

  • Generalitat i el seu sector públic (Gestionats pel Departament de la Presidència)
  • Universitats
  • Alguns ens locals que han optat per gestionar-se els seus codis i els seus ens dependents
  • Altres organismes no íntegrament locals

Consulteu amb la vostra organització per a qualsevol informació sobre quina persona gestiona els codis DIR3.

Per qualsevol altre dubte relacionat amb la gestió dels codis si us plau, contacta amb el servei de Soporte CTT del Ministeri competent.

 

Servei Sol·licitud d’alta en el DIR3 de les entitats que integren l’Administració local

El Catàleg de tràmits d’EACAT incorpora el tràmit pel qual se sol·liciten els codis DIR3 per als ens locals de Catalunya o els seus ens dependents, sempre i quan el Consorci AOC tingui control sobre els codis de l'ens.

El servei concret és Sol·licitud d’alta en el DIR3 de les entitats que integren l’Administració local amb un únic tràmit que és la Sol·licitud d’alta en el DIR3, dins de la plataforma de tràmits EACAT.

Descàrrega del formulari
 1. Cal disposar del rol "Accés al servei" del servei CAOC - Sol·licitud per tramitar l'alta en el DIR3, en cas de no tenir aquest rol activat, el gestor d'usuaris de l'ens us el pot atorgar.
 2. Prémer Sol·licitud d’alta en el DIR3 de Tràmits del servei.
 3. Prémer Tramita, un cop en la fitxa del tràmit de Sol·licitud d’alta en el DIR3.
Emplenament del formulari

S’obre el formulari PDF Sol·licitud per tramitar l’alta en el DIR3 que reprodueix les dades sol·licitades pel Ministeri, d’acord amb les directrius de l’ENI. El Ministeri ha elaborat el Manual d’Usuari de l’Aplicació de Gestió del DIR3, i que consta de les parts següents:

 • Motivació per la qual es fa l'alta:
  • Contractació pública
  • Factura electrònica
  • SIR

Cal assenyalar com a mínim una de les causes per les quals se sol·liciten els codis.

 • Sol·licitant: són les dades de la persona de contacte que fa la sol·licitud: nom, primer cognom, segon cognom i e-mail. Totes obligatòries menys el segon cognom que és discrecional. Cal tenir en compte que aquestes dades no estaran incloses en la BD del DIR3.
 • Dades bàsiques: són les dades bàsiques de la unitat orgànica o entitat per la qual se sol·liciten els codis i que consten dels camps següents a emplenar:
  • Descripció de la unitat orgànica
  • Sigles
  • NIF/CIF compartit amb la unitat superior (sí o no)
  • NIF
  • Administració
  • Tipus d’entitat pública
  • Tipus d’entitat orgànica
  • Unitat orgànica arrel (ens del qual  depèn la unitat que es sol·licita crear, el propi ens o el seu ens pare si és el cas)
  • Entitat de dret públic (sí o no)
  • Poder (executiu, judicial o legislatiu)
  • Àmbit territorial (local, provincial, insular i N/A)
  • Descripció de les competències
  • Disposició legal
  • NOTA: els camps obligatoris són NIF/CIF compartit amb la unitat superior, Administració, Tipus d’entitat orgànica, Unitat orgànica arrel, Entitat de dret públic, Poder i Àmbit territorial. L'emplenament de la resta de camps d'aquesta secció és discrecional.
 • Dades de l’àmbit: es tracta de les dades de l’àmbit territorial de l’entitat o òrgan per la qual se sol·liciten els codis i que són:
  • Àmbit territorial
  • Àmbit entitat geogràfica
  • Àmbit província
  • Àmbit municipi
  • Descripció de les competències
  • Disposició legal
   Només és obligatori el camp corresponent a l’Àmbit territorial (Local, provincial, insular i N/A).

 • Dades de l'adreça
  • Compartida amb una unitat superior (sí o no)
   Aquest camp és obligatori.
  • Observacions de localització
 • Dades del contacte: les dades del contacte que cal emplenar són:
  • Telèfon
  • Fax
  • E-mail
  • Urls
  • Centraleta
  • Altres
  • Observacions de contacte
   Només són obligatòries el telèfon i l’e-mail.
 • Observacions
  • Observació general

Validació, signatura i enviament del formulari
 1. Guardar el formulari PDF en l’ordinador per tal de poder acabar d’emplenar en el moment adient.
 2. Prémer Valida. Si no se supera la validació apareixerà un avís tot explicant que els camps requadrats en vermell no estan correctament informats. Caldrà que emplenar-los i tornar a prémer Valida.
 3. Prémer damunt el requadre de signatura i signar digitalment el formulari.
 4. Prémer Envia per trametre el formulari al Consorci AOC.
 5. En uns segons, apareix el Rebut dels registres electrònics, que és el rebut de presentació del vostre tràmit en el registre de sortida del vostre ens i el d’entrada de l’ens destinatari.
Comprovació de la tramesa

Per comprovar que s’ha dut a terme l’enviament de la Sol·licitud d’alta en el DIR3 es farà el següent:

  1. Anar a la secció Tràmits i Els meus tràmits, allà seleccionar Enviats i buscar en la relació de tràmits enviats per el nostre ens.
  2. També, existeix un cercador que es pot obrir, prement Obre filtre, per fer cerques pel:
   • Servei
   • Tràmit
   • Període
   • Destinatari
   • Núm. de registre
   • Expedient