El BOE es publica tots els dies de l’any, excepte els diumenges.

Si s’ha triat una data de publicació inclosa dins dels tres dies hàbils posteriors al dia de l’enviament de la tramesa, el TEU assignarà la data més òptima possible i, en cas que la data proposada per l’ens no pugui respectar-se, el sistema retorna un missatge en què s’avisa d’aquesta contingència. Aquest missatge d’avís pot consultar-se a l’entorn de gestió d’anuncis de notificació (v. 2.3, punt 4d), és purament informatiu i, en cap cas, avisa de la impossibilitat de publicar l’anunci per aquesta causa. En el cas que, per un defecte de forma, l’anunci sigui retornat, el BOE envia un correu electrònic a l’adreça informada al formulari de creació d’un nou anunci (v. 2.5, punt 14) on s’hi explica el motiu de la devolució (v. 3.9). En cas que sigui necessari algun tipus d’aclariment al respecte, cal enviar un correu a tablon.edictal@boe.es.

A aquests efectes, els anuncis de notificació rebuts després de les 12:00 hores del divendres i els rebuts en dissabte, es consideraran rebuts a les 8:00 hores del primer dia hàbil de la setmana següent.

Els anuncis rebuts en dies festius, així com el 24 i 31 de desembre, es consideraran rebuts a les 8:00 hores del primer dia hàbil següent. Si aquest dia fos un dissabte, es consideraran rebuts el primer dia hàbil de la setmana següent. Conforme al previst en la normativa tributària que entrarà en vigor l’1 de juny de 2015, la publicació dels anuncis de notificació de caràcter tributari s’efectuarà els dilluns, dimecres i divendres.