1. Introducció: conceptes bàsics

Els serveis específics electrònics d’EACAT es troben ordenats en el Catàleg de tràmits. Són serveis que han estat definits per un prestador per posar-los a disposició d’altres entitats públiques destinatàries amb les quals s’hi relaciona, permetent així que tingui lloc una tramitació interadministrativa electrònica.

a) Diferents actors i activitats d’un servei

  • Prestadors: són entitats públiques catalanes que defineixen un servei a EACAT per posar-lo a disposició de determinats destinataris.El major prestador de serveis d’EACAT és l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través dels seus departaments i dels seus ens dependents.
   • Els departaments de la Generalitat de Catalunya (Cultura; la Presidència; Justícia; etc.)
   • Els ens dependents de la Generalitat (Agència Catalana de l’Aigua; Agència de Residus de Catalunya; Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; Institut Català de les Dones; Institut Català de les Empreses Culturals; Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya; etc.

   També, poden ser prestadors altres entitats públiques, com per exemple els ens locals; els seus ens dependents; el Parlament, ens independents o estatutaris; i Altres.

    • Els ens locals, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els consells comarcals, les diputacions, etc.

   • Els ens dependents dels ens locals, organismes autònoms, etc.
   • El Parlament, ens independents o estatutaris (Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública; Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat; Consell de l’Audiovisual de Catalunya; Parlament de Catalunya; Síndic de Greuges; Sindicatura de Comptes, etc.).
   • Altres (Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya; el Col·legi de Notaris; etc.)

  • Destinataris: són les entitats públiques a les quals van adreçats els serveis i tràmits electrònics que defineixen els prestadors. Aquests destinataris poden ser qualsevol entitat pública catalana (ens locals, un departament de la Generalitat, ens dependents de la Generalitat, etc.)

 • Serveis: formats per un conjunt de tràmits que es realitzen de forma seqüencial, ordenada i sistemàtica orientats a satisfer una necessitat (una subvenció, un registre, un procediment sancionador, etc.)Hi ha dos tipus de serveis:
   • Serveis genèrics: la tramesa genèrica, el Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR) i la tramesa massiva.

  • Serveis específics, per exemple:
   • ARP - Autoritzacions excepcionals de caça
   • SOC – Projectes Singulars. Convocatòria anticipada 2019 – Línia 2

 • Tràmits: són cadascuna de les parts que conformen un servei. Per tant, no existeix tràmit sense un servei. Alguns exemples de tràmits són: la Sol·licitud de subvenció, l’Aportació de documentació, la Resposta al requeriment de documentació, la Justificació de subvenció, etc.

Existeixen dos tipus de tràmits:

  • Tràmits inicials que obren un nou expedient o flux de tramitació; habitualment, s’inicien des del Catàleg de tràmits.

 • Tràmits de resposta, que permeten seguir amb la tramitació d’un expedient iniciat; es tramiten des del flux de tramitació d’Els meus tràmits.

b) Qui pot posar serveis específics a EACAT?

Com ja s’ha comentat, pot ser prestador de serveis:

  • La Generalitat de Catalunya, que a través de l’Oficina d'Innovació i Administració Digital (OIAD) del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública conjuntament amb el Consorci AOC valoren la viabilitat d’un servei susceptible de formar part del Catàleg de tràmits d’EACAT.
  • La resta d’entitats públiques catalanes, que conjuntament amb el Consorci AOC valoren la viabilitat d’un servei susceptible de formar part del Catàleg de tràmits d’EACAT.
2. Sou un departament o un ens dependent de la Generalitat, com podeu penjar un tràmit a EACAT?

Si ets un departament o un ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya posa't en contacte amb l’Oficina d'Innovació i Administració Digital (OIAD) del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per tal que vehiculin adequadament la teva petició.

3. Sou una entitat pública catalana, com podeu penjar un tràmit a EACAT?
 1. Veus la necessitat de crear un nou servei o tràmit electrònic amb una altra administració pública catalana.
 2. Adreça't a Suport del Consorci AOC i obre una petició (indicant un telèfon i qualsevol informació que considereu oportuna).
 3. El Consorci AOC, a través del cap del Servei d'EACAT, es posarà en contacte amb la teva entitat i, conjuntament, estudiaran la viabilitat de crear un servei o tràmit.

Podeu trobar més informació al Portal de suport d'EACAT.