La tramesa al TEU es podrà realitzar a través de:

  • pantalles web d’EACAT
  • la integració mitjançant serveis web. La documentació d’integració està disponible al portal de suport del Consorci AOC, dins del servei EACAT: aoc.cat.
  • Els ens pertanyents al Sector Públic de la Generalitat de Catalunya poden fer fer la publicació al DOGC i al BOE alhora.