Quan la notificació per mitjà d’anuncis pugui suposar la lesió de drets o interessos legítims, el text de l’anunci haurà de remetre’s en forma extractada. L’extracte conté una succinta indicació del contingut de l’acte i del lloc on els interessats podran comparèixer, en el termini que s’estableixi, per a coneixement del contingut íntegre de l’acte i constància de tal coneixement.

En àmbits sectorials concrets com el tributari, la regulació aplicable estableix taxativament la publicació en extracte i el contingut de la mateixa.

Per tant:

  • Publicació en extracte: Quan l’anunci no inclou el contingut de l’acte administratiu a notificar, sinó només la identificació de l’interessat i el procediment.
  • Publicació íntegra: Quan el text de l’anunci recull el contingut de l’acte administratiu objecte de notificació de manera completa.