Se simplifica el procés de signatura del servei anomenat Tramesa d’informació, escrit i documents (TMAS), ja que el servei de Programari de signatura avançada (PSA) que s’utilitza per signar es dona de baixa .

Els canvis que s’han implementat són els següents:

  1. Quan els destinataris són administracions públiques :
    • Ja no és possible signar el contingut que acompanya a la tramesa mitjançant un signatari específic. Aquest és l’apartat que hem eliminat:

    • El que sempre se signa, que ja s’estava fent, és la tramesa que embolcalla els documents que s’adjunten o el contingut que es redacta mitjançant el certificat de segell electrònic de l’ens. En cas que l’ens no disposi d’aquest certificat cedit al Consorci AOC, s’utilitzarà el certificat de segell electrònic del Consorci AOC.
  1. Quan els destinataris són ciutadans o empreses:
    • Ja no és possible signar el contingut que acompanya a la tramesa mitjançant un signatari específic.
    • Ja no és possible utilitzar les plantilles, perquè al no disposar de la PSA no es pot signar amb el certificat específic el document resultant (l’acte administratiu) .

La nova manera d’enviar una notificació o comunicació és annexar el document (l’acte administratiu) signat per l’òrgan competent. És molt important, que el primer document que s’annexi sigui aquest acte administratiu signat electrònicament.