Són els anuncis que qualsevol Administració Pública ha de publicar quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc o el mitjà de la notificació, o bé un cop s’hagi intentat, no s’hagi pogut practicar.