La tramesa al TEU d’EACAT s’activarà per a totes les administracions locals catalanes adherides a EACAT que no manifestin de manera expressa la seva voluntat de fer-ho directament al Sistema Integrat del Tauler Edictal de l’AEBOE (SITE). D’acord amb el que ens ha informat el BOE, ambdós canals són mútuament excloents: si s’utilitza la tramesa EACAT no es pot fer servir el SITE, i a l’inrevés.

Els ens adherits a EACAT que vulguin emprar aquesta tramesa hauran d’estar donats d’alta al Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3) del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Els ens que no estaven registrats a DIR3, un cop s’hi hagin inscrits, ens hauran de comunicar el seu CODI DIR3 tot especificant que volen emprar l’esmentada tramesa mitjançant aquest formulari.

La tramesa estarà disponible per defecte per a les persones amb càrrec de Secretari/a a EACAT. El gestor d’usuaris de l’Ens podrà donar accés a les persones de l’organització que cregui convenient.

Els ens pertanyents al sector públic de la Generalitat de Catalunya hauran de trametre els seus anuncis al TEU mitjançant la tramesa al DOGC de l’EACAT.