Sí. Prèviament i amb caràcter facultatiu, les Administracions podran publicar els anuncis de notificació en el DOGC, el BOP i/o en el tauler de l’Ajuntament de l’últim domicili de l’interessat.