En clicar a qualsevol anunci publicat del llistat disponible a la zona de gestió es poden recuperar les informacions i dades introduïdes en crear l’anunci, a més de:

  1. Les dades de l’anunci en format XML
  2. Les Dades de publicació BOE

– Id. de publicació: identificador de la publicació (pot contenir més d’un anunci)
– Id. anunci: identificador de l’anunci concret.
– Data de publicació: data de publicació efectiva.
– Número de butlletí: número del butlletí concret en què ha estat publicat l’anunci.
– Codi segur de verificació electrònica: codi de caràcter únic i no previsible que permet accedir a l’anunci un cop transcorreguts els tres mesos de la seva exposició pública al BOE.
– Enllaç a la publicació: en clicar-hi s’accedeix a la publicació feta al BOE, la qual estarà disponible durant tres mesos. Un cop transcorregut aquest termini es podrà accedir a l’anunci mitjançant el codi segur de verificació electrònica esmentat en el punt anterior.

EACAT_TEU_11