Si en accedir a la pestanya Registre apareix l’usuari un error que indica que no tens permisos, és perquè o bé no estàs donat d’alta a EACAT i accedeixes perquè tens usuari d’ATRI o certificat digital de l’ens en qüestió, o bé perquè ets un nou usuari i el teu gestor no t’ha assignat els permisos del servei “Registre d’entrada/sortides”.

En qualsevol cas, hauràs de parlar amb el gestor per tal de poder accedir a aquest mòdul.