1. Introduccció

Actualment tots els serveis del Catàleg de tràmits d’EACAT que tenen tràmits, que utilitzen formularis fets amb tecnologia .net, els anomenats habitualment dins de l’argot d’EACAT com a formularis web, se signen electrònicament amb el certificat T-CAT de l’usuari  i utilitzen l’aplicació del Signador.

 

Aquesta aplicació és compatible amb qualsevol navegador, però és imprescindible executar i instal·lar l'aplicació Nativa Signador. Aquesta dependència de JAVA pot provocar que en alguns usuaris no els hi funcioni correctament la part de signatura.

 

Per això, el Consorci AOC ha implementat una millora que permet signar els formularis web utilitzant  el signador centralitzat i el certificat de segell electrònic de l'organisme cedit en exclusivitat per ús dels serveis AOC (o el del Consorci AOC si l’ens no ha cedit aquest certificat). D'aquesta manera s’eviten els possibles problemes d'instal·lació de JAVA i de l'aplicació Nativa Signador.

 

Per poder fer aquests canvis, els prestadors de serveis específics del Catàleg de tràmits d’EACAT, que tenen tràmits dissenyats com a formularis web, els estan categoritzat atenent a tres tipologies de mecanismes d’identificació i signatura. Aquest procés és complex i requerirà un temps; per aquest motiu d’ara en endavant podeu trobar-vos tràmits, que són formularis web, amb els diferents tipus de mecanismes de signatura i identificació.

2. Els mecanismes d’identificació i signatura

Aquests mecanismes afecten a l’accés d’entrada a EACAT i a la signatura del tràmit. En funció d’això s’han classificat els mecanismes de signatura i identificació següents:

  • Signatura ordinària amb autenticació de nivell baix
  • Signatura ordinària amb autenticació de nivell mig
  • Signatura avançada o qualificada basada en certificat qualificat (mecanisme actual)

a) Signatura ordinària amb autenticació de nivell baix

En aquest cas es permet que l’usuari accedeixi al formulari per signar amb identificació de nivell baix (sistemes no criptogràfics), com ara els usuaris i contrasenyes de les plataformes EACAT i GICAR.

Per donar més robustesa a aquest mecanisme, en el moment de generar la signatura es guardaran les evidències de la identificació com a un node més en l’XML del formulari a signar i es farà una signatura utilitzant el signador centralitzat amb el segell electrònic de l’ens cedit en exclusivitat al Consorci AOC, si no en té, se signarà amb el segell electrònic del Consorci AOC.

Ja dins del formulari del tràmit emplenat cal prémer el botó Signa, i el procés de signatura es realitza automàticament.

Un cop signat el formulari, podeu trobar l’assentament del document en Els meus tràmits.

Si entreu en el tràmit comprovareu el segell electrònic que s’ha utilitzat per a la signatura. En l’exemple, el segell utilitzat és el del Consorci AOC, ja que l’ens local que tramita no ha cedit en exclusivitat el seu segell electrònic.

b) Signatura ordinària amb autenticació de nivell mig

Per accedir al formulari a signar és imprescindible que l'usuari s'hagi autenticat amb certificat digital quan accedeixi a l’EACAT.

Per donar més robustesa, en el moment de generar la signatura es guardaran les evidències de la identificació com a un node més en l’XML del formulari a signar i es farà una signatura utilitzant el signador centralitzat amb el segell electrònic de l’ens cedit en exclusivitat al Consorci AOC i si no en té amb el segell electrònic del Consorci AOC. Addicionalment, es guarda també la resposta de PSIS al fer la validació del certificat en el moment de l'autenticació.

Si a l’entrar a EACAT NO us heu identificat amb el vostre certificat digital, us apareixerà aquest missatge:

I tal com us indica, no podreu signar el document. Per fer-ho, us desconnecteu de la sessió actual i torneu a entrar identificant-vos amb l’opció Accedeix amb certificat, mitjançant el vostre certificat digital T-CAT o similar.

Veureu el document pendent de signatura a Els meus tràmits, dins la safata Per signar.

Premeu damunt de l’assentament i entrareu dins del document, on podeu signar, amb el botó Signa.

Si entreu  dins Els meus tràmits i premeu damunt l’assentament del document enviat, s’obrirà el document signat i tramès:

Un cop dins veureu que apareix la signatura amb el segell electrònic de l’ens o, en el seu defecte, amb el segell electrònic del Consorci AOC.

c) Signatura avançada o qualificada basada en certificat qualificat

Es manté el mecanisme de signatura actual, que ens permet identificar-nos o bé amb usuari i contrasenya o bé amb el certificat digital de l’usuari indistintament.

Un cop emplenat el formulari web del tràmit, se signa amb la T-CAT o similar mitjançant el Signador.

A continuació s’obre una nova pestanya en el navegador i es carrega l’aplicació web per signar (el Signador).

Introduïu el PIN del teu certificat T-CAT o similar i s’inicia el procés de generació de la signatura.

A partir d’aquest moment, podeu accedir a Els meus tràmits on trobareu el vostre tràmit signat i tramès.

Dins del vostre tràmit podeu veure que s’ha signat amb la vostra signatura de treballador públic T-CAT o similar.

3. Relació de tràmits segons el nivell de signatura

Els prestadors de serveis específics del Catàleg de tràmits d’EACAT, que tenen tràmits dissenyats com a formularis web, els estan categoritzat atenent a les tres tipologies de mecanismes d’identificació i signatura esmentades en el punt 2.

Aquest procés és complex i trigarà un temps. Per això i perquè tingueu coneixement en tot moment de quins tràmits s'han canviat i quin nivell de mecanisme d'identificació i signatura els hi correspon, us oferim actualitzada la Relació de tràmits amb el nivell de mecanisme d'identificació i signatura.

En aquesta relació trobareu de cada tràmit la informació següent:

  • Ens prestador
  • Nom del servei
  • Nom del tràmit
  • Mecanisme d'identificació i signatura que li correspon
  • Data d'implementació del mecanisme d'identificació i signatura.